regulamin promocji BLACK FRIDAY

Regulamin PROMOCJI BLACK FRIDAY  przez Raw Nest sp. zoo sp. k 

z dnia 26.11.2020

 

§1 Postanowienia ogólne

 

Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania z usług świadczonych przez Raw Nest spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa z siedzibą (dalej „Raw Nest”) przy ul. Ślusarskiej 6/ LU4, 30-710 Kraków, wpisaną do  rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla m. Krakowa w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000750164, o kapitale zakładowym w wysokości zł, posiadająca NIP: 6772437941, REGON: 381371474.

 

 

§2 Definicje

 

Usługi - Przygotowanie i dostarczanie przez Raw Nest napojów - soków tłoczonych na zimno z warzyw i owoców, wód smakowych i innych napojów pozyskiwanych metodą cold press (dalej Napoje). 

Klient - Osoba fizyczna lub podmiot gospodarczy, korzystające z Usług.

Sklep internetowy – dostępny na stronie internetowej www.rawnest.pl serwis internetowy umożliwiający zakup produktów Raw Nest drogą elektroniczną,

Lokal - siedziba Raw Nest znajdująca się przy ul. Ślusarskiej 6/ LU4, 30-710 Kraków. 

 

§3 Przedmiot zamówienia

 

1. Przedmiotem zamówienia (dalej Zamówienie) są Usługi w wybranych przez Klienta wariantach smakowych oraz we wskazanej przez Klienta ilości z zastrzeżeniem minimalnej ilości zamówienia 6 napojów oraz możliwości wyboru ich smaków z udostępnionych przez Raw Nest w Sklepie Internetowym www.rawnest.pl w następującej konfiguracji:

2. Napoje dostarczane są w szczelnie zamkniętych opakowaniach, które następnie pakowane są do zbiorczych opakowań kartonowych. Opakowania zbiorcze dostarczane są przez firmę, posiadającą odpowiednie uprawnienia do przewozu żywności w określonej temperaturze. 

3. Ceny poszczególnych Napojów oraz żywności, w określonych wariantach smakowych, obowiązujące w dniu złożenia danego Zamówienia przedstawione są w Sklepie Internetowym.

 

§4 Złożenie Zamówienia

1. Zamówienie Usług następuje poprzez złożenie odpowiedniej dyspozycji przez Klienta w jeden z poniższych sposobów:

- dla Klientów indywidualnych: Zamówienie przez Sklep Internetowy www.rawnest.pl;

2. Zamówienie uważane jest za złożone z chwilą wysłania do Klienta potwierdzenia jego otrzymania za pośrednictwem poczty elektronicznej e-mail, zawierającego: dane Klienta, numer Zamówienia, wybrany rodzaj i ilość Usług, adres dostawy i termin dostawy oraz inne istotne dla danego Zamówienia informacje.

3. Raw Nest nie ponosi odpowiedzialności za skład Napojów i żywności w odniesieniu do alergii pokarmowych i innych chorób oraz dolegliwości Klienta wymagających eliminacji lub ograniczenia spożywania określonych produktów, o czym Klient nie poinformował Raw Nest podczas składania Zamówienia.

4. Przyjęcie i zrealizowanie Zamówienia - również z uwzględnieniem informacji, o których mowa powyżej, nie stanowi przyjęcia odpowiedzialności przez Raw Nest za ewentualne niekorzystne samopoczucie Klienta lub negatywną reakcję organizmu na zestaw składników, w szczególności z powodu braku wiedzy o pozostałych przyjmowanych przez klienta płynach i posiłkach.

5. Zamówienie należy złożyć co najmniej 48h przed planowanym rozpoczęciem detoxu, z wyłączeniem sobót i niedziel i dni wolnych ustawowo od pracy. 

6. Jednorazowo można zmienić datę planowanej dostawy minimum 7 dni przed planowaną przesyłką. 

7. Promocyjne ceny obowiązują tylko do piątku 27.11.2020 do 23.59.59

 

§5 Płatność za Zamówienie

 

1. Klient zobowiązany jest dokonać płatności za Zamówienie przed jego realizacją zgodnie z poniższymi wytycznymi:

• dla Klientów indywidualnych Raw Nest umożliwia dokonania płatności jedynie za pośrednictwem udostępnionego przez Raw Nest w Sklepie Internetowym systemu płatności elektronicznych, przy czym za dzień otrzymania płatności Raw Nest uznaje dzień, w którym otrzymała potwierdzenie całości wpłaty od operatora systemu,

2. Raw Nest realizuje tylko opłacone Zamówienia. Dostawy do Klienta realizowane są we wtorki, środy, czwartki i piątki. 

3. Płatności są obsługiwane przez spółkę PayLane sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku przy ul. Norwida 4, kod pocztowy: 80-280, KRS: 0000227278.

 

§6 Dostawa

 

1 Dostawa Zamówienia odbywa się w terminie wskazanym przez Klienta, w przypadku dostaw na terenie Krakowa możliwe jest ustalenie przedziału godzinowego dostawy. Dostawy realizowane poza terenem miasta Kraków są dostarczane we współpracy z zewnętrznymi firmami kurierskimi. Raw Nest nie ponosi odpowiedzialności za opóźnienia wynikające z winy firm kurierskich. 

 

2. W razie nieodebrania przez Klienta Zamówienia we wskazanym przez Klienta dniu dostawy spowodowane jakimikolwiek okolicznościami niezgłoszonymi przed godz.9:00 dnia poprzedzającego dostawę, Zamówienie uważa się za skutecznie doręczone. W takim przypadku Klient nie jest uprawniony do zgłaszania jakichkolwiek roszczeń z tytułu nieotrzymania Zamówienia z powodu krótkiego terminu przydatności do spożycia Napojów.

 

§7 Zmiany i anulowanie Zamówienia

 

1. Klient uprawniony jest do zmiany Zamówienia w częściach dotyczących:

- terminu dostawy pod warunkiem, że realizacja Zamówienia nie rozpoczęła się;

- adresu dostawy pod warunkiem, że zgłoszenie miało miejsce przed wysłaniem Zamówienia.

2. Zmiany uważa się za dokonane w chwili otrzymania przez Klienta potwierdzenia wprowadzenia zmiany.

3. Anulowanie Zamówienia przez Klienta jest możliwe w każdej chwili pod warunkiem, że realizacja danego zamówienia nie rozpoczęła się. Klient o anulowaniu lub zmianach zobowiązany jest poinformować Raw Nest za pośrednictwem poczty elektronicznej e-mail pod odpowiednim adresem: biuro@rawnest.pl. 

4. Klientowi nie przysługuje prawo zwrotu należności za Zamówienie z tytułu jego częściowego lub całkowitego anulowania po rozpoczęciu realizacji Zamówienia.

 

§8 Reklamacje

 

1. W przypadku zaistnienia niezgodności w realizacji Zamówienia w porównaniu do Zamówienia złożonego lub niniejszym regulaminem, Klient uprawniony jest do złożenia reklamacji (dalej „Reklamacja”).

2. Reklamacja powinna zostać złożona drogą elektroniczną i wysłana na adres: biuro@rawnest.pl. 

3. Reklamację uważa się za złożoną z chwilą otrzymania przez Klienta potwierdzenia przyjęcia Reklamacji nie później niż w ciągu 2 dni roboczych następujących po wpłynięciu Reklamacji.

4. Raw Nest na rozpatrzenie reklamacji przewiduje maksymalnie 14 dni roboczych od wysłania potwierdzenia otrzymania Reklamacji.

5. W przypadku uwzględnienia Reklamacji Raw Nest poinformuje Klienta drogą elektroniczną o możliwościach rozwiązania sprawy.

6. W przypadku nieuwzględniania Reklamacji Raw Nest poinformuje Klienta o braku zasadności dla jej pozytywnego rozpatrzenia przedstawiając odpowiednie uzasadnienie.

 

§9 Odstąpienie od umowy i zwrot towaru

1. Zgodnie z art.38 ust. 4 Ustawy o prawach konsumenta z dn. 30.05.2014 Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość i zwrot towaru bez podania przyczyny nie przysługuje Klientowi w przypadku skorzystania z Usług świadczonych przez Raw Nest, ponieważ przedmiotem świadczonych Usług jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu i mająca krótki termin przydatności do użycia.

2. Klient składając Zamówienie i dokonując za nie opłaty ma świadomość braku możliwości odstąpienia od umowy zawartej na odległość i zwrotu towaru bez podania przyczyny.

 

§10 Polityka Prywatności

 

  1. Administratorem danych osobowych jest Raw Nest spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa z siedzibą (dalej „Raw Nest”) przy ul. Ślusarskiej 6/ LU4, 30-710 Kraków, wpisaną do  rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla m. Krakowa w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000750164, o kapitale zakładowym w wysokości zł, posiadająca NIP: 6772437941, REGON: 381371474.
  2. Podanie swoich danych osobowych jest dobrowolne z zastrzeżeniem, że zrealizowanie zamówienia bez danych Klienta będzie niemożliwe.
  3. W przypadku rejestracji w naszym sklepie internetowym przetwarzamy dane osobowe w celu:

- umożliwienia świadczenia usługi drogą elektroniczną oraz pełnego korzystania ze sklepu internetowego,

- zakładania i zarządzania Twoim kontem lub kontami, oraz zapewnienia obsługi Twojego konta,

  • obsługi zamówień, które do nas kierujesz - w tym kontaktowania się z Tobą, w tym w celach związanych ze świadczeniem usług. Dodatkowo, przepisy prawa wymagają od nas przetwarzania Twoich danych dla celów podatkowych i rachunkowych.
  1. Przetwarzamy też dane osobowe w celach wskazanych poniżej, na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Raw Nest, którym jest:

 

- monitorowanie Twojej aktywności oraz wszystkich innych użytkowników,

- kontaktowanie się z Tobą, w tym w celach związanych z dozwolonymi działaniami marketingowymi, poprzez dostępne kanały komunikacji, w szczególności i za Twoją zgodą - przez e-mail oraz telefon;

- zapewnienie obsługi usług płatniczych;

- obsługa Twoich próśb przekazywanych w szczególności działowi obsługi użytkownika oraz przez formularz kontaktowy w sytuacji, gdy nie są one związane wprost z wykonaniem umowy;

- dochodzenia i obrony roszczeń.

- prowadzenie analiz statystycznych;

- przechowywanie danych dla celów archiwizacyjnych, oraz zapewnienie rozliczalności (wykazania spełnienia przez nas obowiązków wynikających z przepisów prawa).

5. Postawą prawną do przetwarzania danych osobowych jest Regulamin świadczenia usług i realizacji zamówień przez Raw Nest sp. zoo sp. k z dnia 07.05.2019, który jest konieczny do zaakceptowania w przypadku rejestracji w naszym sklepie internetowym

6. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych niezbędnych do wystawienia faktury VAT w związku z realizowanym zamówieniem jest obowiązek podatkowy ciążący na Raw Nest.

7. Dane osobowe będą przechowywane przez cały okres, w którym będzie istniało Twoje konto w sklepie internetowym lub przez okres przedawnienia zobowiązań podatkowych lub roszczeń cywilnoprawnych, w zależności od tego, który z tych okresów nastąpi później. 

8. Raw Nest może udostępnić Pani/Pana dane osobowe następującym kategoriom podmiotów:

- kancelariom prawnym świadczącym na rzecz Raw Nest usługi prawne,

- podmiotom świadczącym na rzecz Raw Nest usługi księgowe lub audytorskie oraz windykacyjne,

- podmiotom świadczącym na rzecz Raw Nest usługi związane ze wsparciem informatycznym i programistycznym,

- operatorom pocztowym i tzw. firmom kurierskim w zakresie niezbędnym do realizacji zamówień

9. W każdym momencie klient ma możliwość do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych. Każda osoba, której dane dotyczą ma prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz ma prawo do przenoszenia danych. Dostęp do danych jest możliwy:

- drogą e-mail na adres biuro@rawnest.pl

10. Każda osoba, której dane dotyczą ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa (od 25 maja 2018 r. nazwa organu nadzorczego może ulec zmianie).

 

§11 Informacja o plikach COOKIES

1.   Raw Nest nie zbiera w sposób automatyczny żadnych informacji, z wyjątkiem informacji zawartych w plikach cookies.

3.    Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym klienta Sklepu Internetowego pliki cookies oraz uzyskującym do nich dostęp jest Raw Nest

4.    Pliki cookies wykorzystywane są w celu:

▪ dostosowania zawartości stron internetowych Raw Nest do preferencji klienta oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych; w szczególności pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie klienta Sklepu Internetowego i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb;

▪ tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób klienci Sklepu Internetowego korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości;

▪ utrzymanie sesji klienta Sklepu Internetowego (po zalogowaniu), dzięki której klient nie musi na każdej podstronie Sklepu Internetowego ponownie wpisywać loginu i hasła;

5.    W ramach Sklepu Internetowego stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: „sesyjne”  (session cookies) oraz „stałe” (persistent cookies). Cookies „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym klienta do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). „Stałe” pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym klienta przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez klienta.

6.    W ramach Sklepu Internetowego stosowane są następujące rodzaje plików cookies:

▪ „niezbędne” pliki cookies, umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach Sklepu Internetowego, np. uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania w ramach Sklepu Internetowego;

▪ pliki cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania w ramach Sklepu Internetowego;

▪ „wydajnościowe” pliki cookies, umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron internetowych Sklepu Internetowego;

▪ „funkcjonalne” pliki cookies, umożliwiające „zapamiętanie” wybranych przez klienta ustawień i personalizację interfejsu klienta, np. w zakresie wybranego języka lub regionu, z którego pochodzi klienta, rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej itp.;

▪ „reklamowe” pliki cookies, umożliwiające dostarczanie klientom treści reklamowych bardziej dostosowanych do ich zainteresowań.

7.    W wielu przypadkach oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym klienta. Klienci Sklepu Internetowego mogą dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących plików cookies. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu klienta Sklepu Internetowego. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).

8.    Operator Sklepu Internetowego informuje, że ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach internetowych Sklepu Internetowego.

9.    Pliki cookies zamieszczane w urządzeniu końcowym klienta Sklepu Internetowego i wykorzystywane mogą być również przez współpracujących z operatorem Sklepu Internetowego reklamodawców oraz partnerów.

10.    Więcej informacji na temat plików cookies dostępnych jest w sekcji „Pomoc” w menu przeglądarki internetowej.